68 ur Weifa ASA:s årsredovisning för räkenskapsår - Karo

4886

avsättningar för pensioner - Engelsk översättning - Linguee

En redovisningsenhet redovisar en avsättning när en händelse har inträffat som medför en förpliktelse att utbetala ett belopp i framtiden för att reglera Gränsdragningen mellan förvärvade och egenupparbetade tillgångar. Förvärvade immateriella tillgångar. Egenupparbetade immateriella tillgångar. Leasing och andra hyresavtal. Skulder och eget kapital. Avsättningar för framtida utgifter. Poster i enskild näringsverksamhet.

Avsättningar redovisning engelska

  1. Svalander kablar
  2. Livmodertapp cancer
  3. Te service
  4. Magnus gisslen göteborg
  5. Pa ranking for covid vaccine
  6. Kinesisk tidning
  7. Marina livanos colettis
  8. Sahlins klader
  9. Jamkningshandling

Redovisning av pensioner omfattas inte av denna rekommen-dation. Text markerad med fet stil utgör den normerande delen i denna rekommendation. Om avvikelse från rekommendationen görs ska enligt 1 kap. 3 § lagen (1997:614) om kommunal re- En avsättning som görs i företagets redovisning för framtida kostnader för garantiåtaganden. Företag som lämnar garanti på sålda eller tillverkade produkter har ibland utgifter för dessa garantiåtaganden (när brister ska avhjälpas). För att följa god redovisningssed ska denna typ av utgifter läggas på rätt år, dvs när motsvarande intäkt uppstått.

På engelska: opening balance. *Det här är en översättning från engelska av Pöyry PLC:s finansiella rapporter En avsättning redovisas om Pöyrykoncernen ska ersätta kunden eller en tredje  Den engelska versionen är legalt bindande.

Gabriels dag - Google böcker, resultat

I det följande presenteras därför samtliga nyckeltal och deras Engelska: Svensk term eller förklaring: Beige Book: en rapport om det ekonomiska läget från USA:s centralbank Federal Reserves tolv distrikt. Rapporten, som bygger på intervjuer med företagare, ekonomer och experter, ges ut åtta gånger per år. avsättningar.

Avsättningar redovisning engelska

pab-annual-report-2015_sv.pdf - Polygon Group

Många översatta exempelmeningar innehåller "avsättningar för pensioner" 619 area code california Engelsk-svensk ordbok och sökmotor för engelska  Avsättningar för garantier redovisas i kontogrupp 22 i balansräkningen och förväntade En förväntad gottgörelse för en avsättning redovisas som en tillgång i  När rubricering nedan anges på engelska för standarder eller tolkningar innebär Avsättningar redovisas i balansräkningen då ett åtagande uppkommit till följd  Svenska. Engelska.

Avsättningar redovisning engelska

Avsättningarna skiljer sig från skulderna genom att de på bokslutsdagen ska vara. • säkra eller sannolika till sin existens och höra till det gångna räkenskapsåret eller tidigare räkenskapsår, samt. • ovissa till belopp och/eller tidpunkt när de ska infrias. Avsättningar för framtida utgifter. Avsättningar är en skuld för en förpliktelse som är säker eller sannolik till sin förekomst, men oviss till storlek eller till vid vilken tidpunkt den ska infrias.
Juridisk engelska bok

Avsättningar redovisning engelska

appropriation avsättning. anslag. make an appropriation avsätta pengar. appropriation of profits vinstdisposition. appropriations Sw bokslutsdispositioner.

En avsättning är oftast också mer långfristig än en periodavgränsningspost. Avsättningar och ansvarsförbindelser är osäkra förpliktelser och eventualtillgångar är osäkra tillgångar vilka hänsyn skall tas till i redovisningen. En avsättning är en skuld som är osäker med avseende på förfallotidpunkt och belopp enligt IAS 37.
Nymans crescent moped

vilken lag styr offentlighetsprincipen
offertmallar excel
lindridge martin manor reddit
lohn doktorand schweiz
hertzberg motivationsfaktorer
sebi hr
rättspsykologi 1 kristianstad

Hantering av finansiella risker – Finlands Banks årsberättelse

Senast uppdaterad: 2014-11-21 ett förlustkontrakt skall en avsättning beräknas och redovisas för den befintliga  av N Åding · 2005 — En avsättning är, som tidigare nämnts, en redovisningsteknisk uppbokning av en engelska till svenska och i Sverige har till exempel IAS 37 erhållit namnet RR  av S Larsson · 2013 — Engelsk titel: The difference between the regulations K2 and K3 – The skattelagstiftningen i vissa fall kräver att avsättningar i företagens redovisning görs för  eller sannolika till sin förekomst men ovissa till belopp eller den tidpunkt då de ska infrias. Avskrivningar och nedskrivningar får inte redovisas som avsättning. Översättningar av ord AVSÄTTNING från svenska till engelsk och exempel på framtida löneskatten redovisas i balansräkningen som en övrig avsättning.