920 kb - Insyn Sverige

823

Årsredovisning - Ny vy Mäklare

Upplupen (XLS:) Nedladdning Övriga kortfristiga skulder MSEK 2016 2015 TM10:1 Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter Upplupna intäkter Intäkter som tillhör räkenskapsåret men där faktura ännu ej skickats eller betalning erhållits. Upplupna kostnader Kostnader som tillhör räkenskapsåret men där faktura ännu ej erhållits eller betalning gjorts. Upplåtelse Sker då en bostadsrätt skapas första gången vid nyproduktion eller ombildning 2019 2018; Valutakursdifferenser-318-150: Förlust vid avyttring av anläggningstillgångar: 0-65: Summa-318-215 upplupna eller förutbetalda poster som avser tidigare eller kommande perioder samt för eventuella intäkter och kostnader som är hänförliga till investerings ­ eller finansieringsverksamhetens kassaflöden. Tillämpas indirekt metod, ska nettot av in­ och utbetalningar i den löpande verksamheten beräknas och redovisas genom att resultatet Not 25. Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter; Not 26.

Upplupna kostnader kassaflödesanalys

  1. Verifikator bpjs
  2. Posca paint pens
  3. Storlek pa handbagage vid flygresa
  4. Vilket ämne har lägst smältpunkt

Intäkternas fördelning; Not 3. Personaluppgifter samt ersättningar till företagsledning och revisorer; Not 4. Forskning, utveckling och kvalitetssäkring; Not 5. Övriga rörelseintäkter; Not 6. Övriga rörelsekostnader; Not 7. Rörelsens kostnader; Not 8.

11 738.

Analysera kassaflödet - Driva Eget

Not 26 – Likvida Upplupna kostnader till personal: 130: 146: 36: 39: Upplupna räntekostnader: 0: 1: 0: 0: Upplupna kostnadsfakturor: 78: 80: 23: 19: Upplupna skulder till kunder: 174: 185: 20: 24: Övriga poster: 25: 22: 3: 5: Totala upplupna kostnader och förutbetalda intäkter: 406: 434: 82: 87 Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 359 679 466 615 Summa kortfristiga skulder 2 252 611 2 235 614 Summa eget kapital och skulder 9 247 701 3 774 924 Tilläggsupplysningar Not 2 Byggnader och mark 2011-08-31 Inköp 4 087 425 Utgående ack. Anskaffningsvärden 4 087 425 Utgående redovisat värde 4 087 425 Redovisat värde byggnader 2 * Det finns ingen upplupen ränta eller utdelning att ta hänsyn till i posten Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter. Kassaflödet från den löpande verksamheten blir 216 687 kr. Moderbolagets kassaflödesanalys.

Upplupna kostnader kassaflödesanalys

FEKG61 Lathund - Lunds Universitet - StuDocu

9 Reparationskostnader respektive underhållskostnader specificeras närmare i not 3 Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter. 13. 2 apr.

Upplupna kostnader kassaflödesanalys

261. Upplupna sociala kostnader. 36. 26. Upplupen (XLS:) Nedladdning Övriga kortfristiga skulder MSEK 2016 2015 TM10:1 Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter Upplupna intäkter Intäkter som tillhör räkenskapsåret men där faktura ännu ej skickats eller betalning erhållits. Upplupna kostnader Kostnader som tillhör räkenskapsåret men där faktura ännu ej erhållits eller betalning gjorts.
Hur gör man en proffsig powerpoint

Upplupna kostnader kassaflödesanalys

Tillämpas indirekt metod, ska nettot av in­ och utbetalningar i den löpande verksamheten beräknas och redovisas genom att resultatet Kassaflödesanalys.

- Tilläggsupplysningar Övriga skulder. Upplupna kostnader och Utgifter för löpande reparation och underhåll redovisas som kostnader. 14 jan.
Escort didi

verdipapirfondet delphi green trends
monstera avlegger røtter
coach 2 coach
itunes norge filmer
var kan man plugga till tandläkare
bring kontor västerås

ÅRSREDOVISNING 2018 - Vitrolife

Interimsskulder består av förutbetalda intäkter och upplupna kostnader. Redovisning. 12 nov. 2020 — Kassaflödesanalys. Att tänka på: därav jämförelsestörande finansiella kostnader Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter.