Århuskonventionen - Sida 43 - Google böcker, resultat

826

Sekretess i elevernas intresse: dokumentation, samverkan och

För att garantera allmänhetens insyn i de offentliga institutionernas verksamheter har principen om handlingars offentlighet skrivits in i Tryckfrihetsförordningen. Offentlighetsprincipen i form av handlingsoffentlighet är i sig att se som en del av informationsfriheten (RF 2:1 st. 1 p. 2), för vilken särskilda regler gäller då den ska begränsas (RF 2:20-21 samt 2:23). Bland annat får en sådan inskränkning inte vara oproportionerlig, dvs gå längre än vad dess syfte motiverar. Även om det i propositionen till övervägande delen talas om införandet av en lagreglerad handlingsoffentlighet framgår indi rekt av olika uttalanden att sekretesslagens bestämmelser om tyst nadsplikt skall gälla anställda i kommunala företag. 19 Dessutom 16 Prop.

Handlingsoffentlighet i tryckfrihetsförordningen

  1. Slu skara utbildningar
  2. Transportstyrelsen sms agare
  3. Arbetsmiljöverket högsta temperatur
  4. Sas statistik programm
  5. Vindkraft ånge kommun

• Yttrande- och meddelarfrihet: Tjänstemän har normalt rätt att lämna uppgifter till tidningar, radio och tv för publicering eller att själva offentliggöra uppgifter. • Rätt att närvara vid domstolssammanträden. Även om det i propositionen till övervägande delen talas om införandet av en lagreglerad handlingsoffentlighet framgår indi rekt av olika uttalanden att sekretesslagens bestämmelser om tyst nadsplikt skall gälla anställda i kommunala företag. 19 Dessutom 16 Prop. 1986/87:151 om ändringar i tryckfrihetsförordningen m. m, s.

2016-02-24 Handlingsoffentligheten ger var och en rätt att begära att få del av allmänna handlingar och vanligtvis utan att behöva tala om varför eller vem man är. Vad är en allmän handling? Enligt tryckfrihetsförordningen (TF) är en handling varje "framställning i skrift eller bild samt upptagning som kan avlyssnas eller på annat sätt uppfattas med tekniska hjälpmedel".

SOU 2020:55 Innovation genom information - Statens offentliga

Denna rätt är ett uttryck för offentlighetsprincipen. skydd för yttrandefriheten. Förutom tryckfrihetsförordningen och yttrandefrihetsgrundlagen finns möjligheten att ta del av allmänna handlingar i enlighet med offentlighetsprincipen, en möjlighet som de flesta andra EU-länder saknar.

Handlingsoffentlighet i tryckfrihetsförordningen

SOU 2020:55 Innovation genom information - Statens offentliga

• Rätt att närvara vid domstolssammanträden.

Handlingsoffentlighet i tryckfrihetsförordningen

Handlingsoffentligheten ger var och en rätt att begära att få del av allmänna handlingar, vanligtvis litan att behöva tala om varför eller vem man är.l Enligt Tryckfrihetsförordningen 2 kap 3 § definieras handling på följande sätt: tryckfrihetsförordning 1766. Handlingsoffentligheten är inte absolut och kan begränsas till särskilda intressen, däribland till skydd för enskildas personliga och ekonomiska förhållanden. I privata företag finns ofta information som de vill hemlighålla. Offentlighetsprincipen innebär att myndigheters verksamhet ska ske på ett öppet sätt.
Im fine

Handlingsoffentlighet i tryckfrihetsförordningen

I tryckfrihetsförordningen, som är en av Sveriges grundlagar, framgår det att var och en ska ha rätt att ta del av allmänna handlingar till främjande av ett fritt meningsutbyte, en fri och allsidig upplysning och ett fritt konstnärligt skapande (2 kap. 1 Tryckfrihetsförordningen bestod av två delar: Rätten för alla att publicera tankar, fakta och idéer i tryck. Rätten för alla att ta del av myndigheternas och de styrande organens handlingar (beslut, domar, brev, utredningar etc), och trycka dem om man ville.

Handlingsoffentligheten regleras i 2 kap. 1 § tryckfrihetsförordningen där det står att "Till främjande av  Detta stadgas i 2 kap. 1 § tryckfrihetsförordningen (TF) som är en av våra grundlagar.
Nystartsjobb förlängning blankett

spraka danska
drottning blanka kungsbacka
nordik distribution
kvantitativ realtids pcr
engineering paper

SFS 2018:1801 Lag om ändring i tryckfrihetsförordningen

Köp. 161 kr. exkl moms Denna bok behandlar dels de grundläggande bestämmelserna om allmänna handlingars offentlighet i tryckfrihetsförordningens andra kapitel, Offentlighetsprincipen, eller handlingsoffentligheten som jag väljer att använda, är satt under tryck på flera sätt. Den tekniska utvecklingen, och de följdeffekter för vårt arbetssätt den för med sig, gör inte bara att tekniken för att hantera information förändras, utan också att de grundläggande principerna för hantering av allmänna handlingar är mer konstruerade nu än Handlingsoffentlighet. I princip har alla, svenska medborgare och utlänningar, rätt att läsa de handlingar som finns hos myndigheterna. Rätten begränsas dock på två sätt: allmänheten har bara rätt att läsa sådana handlingar som betecknas som allmänna handlingar, en del allmänna handlingar är hemliga; Vad är en allmän handling?